1965 BOB Gretchenhof Silver Thor

1965 BOB Gretchenhof Silver Thor


© Anne Tyson/sylvia Tucker 2014